Осчетоводяване, облагане, третиране, признаване на:

Разходите на фирмата

Сборник със 107 готови решения на казуси

Внимание!
 
Искате ли отстъпка от цената и безплатна куриерска доставка?
Ще ги имате още от тази заявка и то за цяла година!

Трябва само да се присъедините към Клуб РС Издателство с Програма Минимум!
 
Ще си осигурите:
 
10% по-изгодна цена
 
Такса за доставка: 0 лв.
 
И още! Всички предимства на членството в Клуб РС Издателство - Програма Минимум вижте по-долу на страницата! 
 
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 
Нашата задача като издателство е да подготвим за Вас онези помощници, които ще Ви осигурят:
❱❱❱ спокойна и сигурна работа
❱❱❱ без пропуски и грешки
❱❱❱ без глоби и санкции
 
Точно затова внимателно следим какви казуси постъпват в редакцията ни. Така знаем кои теми са най-важни за Вас и Вашата практика, къде изникват най-много и най-сложни проблеми.
 
Един подобен проблем са именно разходите с тяхното отчитане, облагане, третиране...
 
За да Ви помогнем в решаването на тези сложни ситуации подготвихме за Вас най-новото си експертно ръководство:
 
Разходите на фирмата - сборник с решения на казуси
В него Ви очакват подбрани случаи от практиката на Ваши колеги счетоводители, разрешени от специалисти така, че да спестят на колегите Ви така неприятните грешки и глоби!

Не пропускайте да го поръчате още сега!

Имайте предвид, ръководството е процес на отпечатване! Ако направите предварителна заявка, ще Ви запазим бройка, която ще получите щим ръководството излезе от печат.
Какви решения ще откриете в ръководството:
 
 Осчетоводяване за разходи по плащане във връзка с етажна собственост
 Отчитане на закупуване от физическо лице на парцел, включващ построена къща
 Отчитане на набрани разходи за придобиване на ДМА в сметка 613
 Признаване на разходи за транспорт и командироване на работници за изпълняване на СМР
 Третиране на разходи за лечение на съдружник в ООД
 Начисляване на ДДС върху приход от нощувки
 Салдо по счетоводна сметка във връзка с разходи за неизградена овощна градина
 Признаване на разходи във връзка с откраднати стоки
 Третиране на разходи по предоставяне на хранителни стоки на служители
 Третиране на разход за изготвяне на интериорен проект във връзка с офис
 Заприхождаване на закупен от Швеция камион, докаран до България от служители на дружеството
 Префактуриране на разходи по договор за правна помощ
 Признаване на разходи, свързани с наемане на чуждестранни сезонни работници
 Третиране на разходи за заплащане на лечение на служител
 Осчетоводяване на разходи във връзка с построяване на хале с предстоящо отдаване под наем
 Отразяване на разпределение като дивиденти на разходи за изплатени бонуси, осигурителни вноски и ДДФЛ на съдружници
 Третиране на разходи по обзавеждане на помещения, които се ползват като обучителен център за служители
 Третиране на разходи по командироване на служители във връзка със събития за клиенти
 Отчитане на разходи за ремонтиране на закупен имот с предстоящо отдаване под наем
 Признаване на разходи за диоптрични очила на служител
 Признаване за данъчни цели на разходи по командироване на управител белгиец, който няма договорни отношения с дружеството, което управлява
 Включване на глоби и представителни разходи в ОПР и баланс
 Признаване на преведени аванси за разход
 Признаване за данъчни цели на разходи на лице, назначено у нас, за пътуване от Куба до България
 Начисляване на ДДС при префактуриране на разходи за командировка
 Документално обосноваване на пакетна цена за посещение на конференция
 Осчетоводяване на фактури за разходи по карти мултиспорт
 Разходи за командироване на ФЛ по сила на договор с дружество, в което ФЛ е на трудов договор
 Данъчен кредит за надлимитна част на разходи за мобилни услуги на служители
 Признаване на разходи за наем на апартамент за командирован в Белгия работник
 Разходи за карти Мултиспорт и за покриване на комунални нужди на служители
 Непризнаване на ДДС върху разходи
 Признаване за данъчни цели на разходи за осигуровки и данъци на собственик на ЕООД
 Третиране на разходи за храна, предоставена по време на обучение
 Третиране на разходи за облекло на лектор като такива за работно облекло
 Данъчно третиране на неустойки и обезщетения
 Признаване за данъчни цели на разходи по загубено дело
 Отчитане на покупка на служебен телефон
 Фактури за възстановяване на разходи, направени във връзка с договор с щатска фирма
 Отразяване на разходи за консултантски услуги във връзка с получаване на финансова помощ по програма
 Преминаване към смесено ползване на фирмени автомобили
 Данъчен кредит при направа на шумна маркировка върху общински път към фирма
 Отчитане на изминати километри при международен превоз на товари
 Признаване на осчетоводени фактури през 2023 година като разход за 2022 година
 Възникване на данъчно събитие по префактуриране на ел. енергия към наемател
 Признаване на разходи за платен към НАП ДДС във връзка с пропуснат срок за задължителна регистрация
 Начисляване на данъци във връзка с представителни разходи и разходи за лични нужди
 Признаване на разходи по ЗКПО, отнасящите се за изминала година при издадени и осчетоводени фактури през настояща година
 Последици при неполучаване на ваучери за храна от служители в майчинство, дългосрочен болничен и неплатен отпуск
 Третиране на разходи за храна на служители във фирма
 Преобразуване на разходи за социални придобивки, получавани от СОЛ, в ГДД
 Отчитане на разходи за лични нужди, направени през фирмена кредитна карта
 Данъчно облагане на разходи във връзка с експлоатация на автомобил, използван за доставки
 Признаване на разходи за ремонт и горива на нает автомобил
 Третиране на разходи за транспорт на служители
 Нарушаване на принципа на общодостъпност при непредоставяне на ваучери на лица в неплатен отпуск и самоотлъчка
 Признаване на битови разходи за наети от Индия лица
 Признаване на разходи за ремонт на апартамент, използван като офис, който ще се отдава под наем на ФЛ
 Приключване на 2022 г. за дружество, разработващо софтуер
 Третиране на разходи към медицински специалист във връзка със събитие за повишаване на квалификация
 Признаване на разход по невъзстановено от Франция ДДС
 Признаване на разходи за превоз на служители от офис до обект на фирма
 Признаване на разходи за преместване на управител на дружество
 Ремонт на нает от ФЛ офис - третиране на разходи, право на данъчен кредит
 Признаване на хотелски разходи за проведен тийм билдинг
 Третиране на изплащане на маркетингов бонус като рекламна услуга
 Облагаемост на плащания за битови разходи на назначени лица от Индия
 Определяне на стойност на ваучери за храна, полагаеми на работници с различен брой отработени дни
 Данъчно третиране на разходи за лични автомобили, ползвани и за служебни цели
 Облагане на предоставяне на ATV под наем и право на данъчен кредит при разходи за поддръжка и експлоатация
 Право на данъчен кредит за разходи във връзка с нощувка по време на командировка
 Третиране на разходи за консумативи във връзка с безвъзмездно ползване на помещения от ЮЛНЦ
 Третиране на разходи, свързани със служебен автомобил на ЕТ
 Признаване на разходи за пътнически бус, закупен за превозване на служители
 Признаване за данъчни цели на разход по намаляване на стойност на дялове в дъщерно дружество
 Отчитане на разходи за наем, реализирани в срок на израждане на ФЕЦ върху нает поземлен имот
 Признаване на разходи за пътувания на съдружник в българско дружество, който е полски гражданин
 Отчитане като разход за суми, плащани на специалист от трета страна
 Признаване на разходи за ток, вода и отопление по нает имот
 Отписване на кредит, когато кредитополучателят евентуално ще бъде обявен в несъстоятелност
 Включване на счетоводна амортизация за автомобил при изчисляване на данък върху разходите
 Признаване на двукратно предоставяне на ваучери за храна на служители в един и същи месец
 Определяне на сума, призната като текущ разход за лихви за отчетния период при договор за финансов лизинг
 Третиране по данъчното законодателство на придобиване на луксозен джип
 Данъчно признаване на разходи за командировка на собственик с личен труд
 Третиране на разходи за карта за градски транспорт за служител
 Третиране на електронни ваучери като социален или присъщ разход
 Документиране на предоставяне на карти Мултиспорт на част от служителите
 Документиране на разходи за медицинско и свидетелство за съдимост
 Признаване на командировъчен разход
 Отнасяне на разходи за реклама към стойността на рекламирани имоти
 Право на ваучери за храна за членове на съвет на директорите
 Счетоводен документ за оформяне на разходи за изкупуване на дрехи втора употреба
 Непризнаване на разходи за плащане на стари задължения за данък сгради и такса битови отпадъци
 Признаване на разходи за самолетен билет и медицинска застраховка за управител във връзка с лечение
 Допълнително трудово възнаграждение за покриване на Интернет-разходите на дистанционно работещи служители
 Предоставяне на ваучери за храна за персонал на хотел с променлив брой на служителите през лятото по различни звена в дружеството
 Третиране на предоставяне на напитки за служители на еднодневни трудови договори
 Преустановяване на раздаване на ваучери за храна през конкретен месец
 Предоставяне на ваучери за храна само на работници от конкретни цехове
 Предоставяне на ваучери за храна пропорционално на отработени дни
 Предоставяне на ваучери за храна при непълно отработване на месец
 Предоставяне на ваучери за храна - при непълен отработен месец и за новопостъпили служители
 Общодостъпност на ваучери за храна със сума, базирана на реално отработените дни
 Въвеждане на ваучери за храна при съгласие на мнозинство
 Удръжки от трудовото възнаграждение за столово хранене
 Социални придобивки на служителите, различаващи се по сума
 

Освен готовите решения, в ръководството ще откриете и експертна разработка по темата "За някои принципи при признаването на счетоводни разходи за целите на облагането с корпоративен данък по ЗКПО".

Ето и експертите, чиито решения Ви очакват в ръководството:


Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. и е съавтор на редица книги на издателството.

Експерт по ЗДДС и данъчно облагане и такси с дългогодишен опит. Управител на счетоводна фирма.

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 7 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.
 
Съавтор на редица електронни книги за РС Издателство и Бизнес Консултации - "Практически помощник на самоосигуряващото се лице", "Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС", "Промени в ДДС+Данъчно облагане и такси" и мн.др.

Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.

Трендафил Василев
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2001 година.
 
От 1996 година трупа значителен професионален опит, работейки в сферата на бизнес услугите по следните направления:
- независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
- съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
- изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и - осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
- обработка на възнагражденията на персонала;
- консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
- консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.

Теодоси Георгиев
Магистър по счетоводство и контрол от УНСС.
 
През периода 1986 – 1996 е одитор в публичния сектор към Министерство на финансите.
 
От 1996 до момента е регистриран одитор и консултант на частна практика.
 
Има 25 годишен  опит в независимия финансов одит, вътрешния одит и данъчно-счетоводното консултиране.  
 
Профилиран в консултирането по ЗДДС и търговско-правни преструктурирания /преобразувания  на търговски дружества, сделки с предприятия по чл.15 от Търговския закон, апортиране/.  В тези области има издадени  книги, публикации и лекторска практика.
Алиция Профирова Магистър по счетоводство във ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС. Дипломиран експерт счетоводител от 1992 година. С дългогодишен стаж и опит в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

Мария Страшилова
Съдружник в ЕКУС ООД. Един от първите осем дипломирани експерт-счетоводители в България, член на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС).

Има повече от 30 годишен опит в одити на финансови отчети на предприятия от различни сфери на икономиката.

Нейни клиенти са били големи Български и международни фирми с клонове в България.

Притежава значителен опит в областта на счетоводството, НСС и МСФО, както и в изготвяне и проверка на финансови отчети в съответствие с приложимата от предприятието счетоводна рамка. Нейните предпочитани сфери в областта на счетоводството са „строителство“; „инвестиционни имоти“; ДМА и НМДА; „търговия и производство“.

проф. д-р Стоян Дурин
Регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Проф. д-р Стоян Дурин осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.

проф. д-р Любка Ценова
Юрист, адвокат от САК, професор, доктор по данъчно право, с богат опит като преподавател по данъчно и трудово право в икономически висши учебни заведения.

Специализирала и европейско данъчно право в Кралство Нидерландия и Австрия. Има публикации в специализирани счетоводни издания у нас и в чужбина.

доц. д-р Андрей Александров
Магистър по право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет "Св. Климент Охридски".
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция "Правна и международноправна дейност" на Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност" на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008), Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий" (2007) и др.
 
В периода 2011-2015 г., е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН. През 2017 г. е избран на академичната длъжност „доцент" по трудово право и обществено осигуряване. Щатен преподавател е и в Югозападен университет „Неофит Рилски".
 
Член е на Софийската адвокатска колегия и съдружник в Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници".

Аспасия Петкова
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Красимира Гергева
Завършва средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.
 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси. В началото на своята кариера е работила  с Уника, Алфа Финанс Холдинг, Азелис България и др. Към момента развива своите умения и дейности във фирма от строителния бранш, както и консултантската си дейност в сферата на трудовото право и осигуряването.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.

Силвия Динова
С 15 години опит в областта на одита, със засилен интерес към професионалните стандарти и контрола на качеството. От 8 години е регистриран одитор в ИДЕС с диплома № 737/2011 г. Силвия е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания от 2010 г. и на Института на вътрешните одитори в България от 2014 г.
 
През периода 2016  - 2019 г. Силвия е член на Техническата експертна група към „Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG TEG)“, която защитава общите европейски интереси при прилагането на МСФО в ЕС. 

Силвия ръководи отдел Одиторски услуги в Грант Торнтон ООД, България от 2007 г. Активно участва в организирането и провеждането на вътрешните проверки за контрол на качеството на одиторската дейност. Участва многократно и в международни проверки на другите фирми членове на международната одиторска мрежа на Грант Торнтон Интернешънъл, включително в Русия, Украйна, Египет, Казахстан и др. Ангажирана е с провеждането на вътрешни и външни обучения за поддържане на квалификацията на одиторите, в т.ч. обучения по МОС за тясно специализирани индустрии в области като услуги, производство, договорни фондове и др. и обучения по МСФО и НСС за методолози и практикуващи специалисти.

Николай Такиев
Mагистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
 
Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници.
 
От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката.
 
През 2020 г. Николай става част от екипа на счетоводната академия към учебен център „НЕТ ИТ“ като преподавател по оперативно счетоводство, където води редица семинари, свързани с данъчното законодателство в България.
Мартин Наков Финалист от конкурса „Млад одитор“ 2022 г.

Не пропускайте да имате казусите на своите колеги и експертните им решения за вярна и сигурна практика!

Поръчайте ръководството "Разходите на фирмата - сборник с решения на казуси
" още сега!

при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако желаете фактура за фирма, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от формата за заявка!

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:
 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!

 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

 

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ